Thắng 500.000 dolar tại Lasvegas vì chơi Vua bài thường xuyên

Chàng trai Nguyễn Tiến Minh người Việt Nam đã chơi Vua bài online 6 tháng trước khi du học Mỹ. Nhưng thật bất ngờ khi anh đặt chân tới Lasvegas cùng bạn

cho nhận thức và hành động của các giới văn hóa, để dứt khoát với quá khứ; để từ bỏ game vua bài mọi tìm kiếm về tông game vua bài

vua bai

phái mà hướng về tả thực và tả thực xã hội chủ nghĩa; để loại trừ di hại của chế độ phong kiến – thuộc địa… Một nguyên tắc như vậy, trong tổng thể ba nguyên tắc được nêu ở thời điểm tiền cách mạng là rất cần; cần cho nhận thức và hành động; cả hai – lúc này đòi hỏi mang tính cách mạng triệt để.

Tính cách mạng triệt dể, và quyết liệt, tôi muốn nhấn mạnh ý đó để nói về yêu cầu giành chính quyền, về nhiệm vụ lật đổ nền thống trị tàn bạo của chú nghĩa thực dân kéo dài gần một thế kỷ. Chính cái yêu cầu cách mạng triệt để mang nội dung sinh tử đó: độc lập hay là chết, tự do hay là chết, buộc phải huy động tổng lực sức mạnh dân tộc vào một cuộc chiến cuối cùng nhằm lật đổ cái cũ; cũng đồng thời buộc tất cả mọi vua bài android hoạt động văn hóa, vua bài android

vua bai 2

tinh thần phải có cách nhìn phê phán triệt để, thậm chí là cực đoan với mọi cái cũ. Thậm chí, trên đấu trường, nếu có xuất hiện những đòn thừa, nói theo Lênin thì cũng phải chấp nhận. Có lẽ đó chính là căn cứ để Đê’ cương khi nhận định về tính chất văn hóa Việt Nam, đã có các kết luận sau: “Thòi kỳ từ Pháp sang xâm chiếm đến nay: văn hóa nửa phong kiến, nửa tư sản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa”; còn về văn hóa hiện tại thì: “về hình thức là thuộc địa, về nội dung là tiểu tư sản”. Trong bài viết giải thích Đê cương của đồng chí Trường Chinh, có tên Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động vãn hóa Việt Namsự nhận định còn khe khắt hơn: “Tóm lại văn hóa Việt Nam hiện nay, hay nói cho đúng, văn hóa hợp pháp Việt Nam hiện nay mang ba nhược điểm, ba căn bệnh lớn: phản dân tộc, phản khoa học, phản đại chúng. Ngay đến văn hóa bất hợp pháp cũng chưa hoàn vua bài java toàn thoát vua bài java khỏi được những nhược điểm nói trên”. Một tình hình tương tự như thế cũng đã từng diễn ra trong lịch sử, ở nhiều nơi, chứ không riêng ở ta. Chẳng hạn nước Nga thời Piốt Đại đế buộc phải (1) Tác giả viết ngày 23-9-1944; đăng trên Tiên phong số 2; 1-12-1945.

You might also like

Leave a Reply